História
Byrokratického nezmyslu

celkový počet finalistov
120
vyriešených podnetov
31
čiastočne vyriešených podnetov
22
dočasne vyriešených podnetov
0
celkovo,
čiastočne alebo dočasne vyriešených
44%

Byrokratický
nezmysel roka 2014

Do anticeny Byrokratický nezmysel roka 2014 nominovali podnikatelia 52 opatrení. Z nich zástupcovia podnikateľských združení vybrali 10 finalistov. O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie. Hlasovanie prebiehalo v čase od 2.12.2014 do 22.12.2014 a zapojilo sa doň celkovo 1002 respondentov. V porovnaní s predošlými ročníkmi boli výsledky na prvých troch miestach v tomto roku pomerne tesné. 

Partnermi ZMPS boli Slovak Business Agency a Republiková únia zamestnávateľov. Odborným garantom bolo Združenie podnikateľov Slovenska.

20 %
hlasov

Nezmysel č.1

Povinnosť uhradiť vysoký poplatok pri krachu firmy

Opatrenie ukladá podnikateľom povinnosť uhradiť preddavok na náklady predbežného správcu konkurznej podstaty (až 1659,70 EUR), ak sa firma ocitne v úpadku - teda ak skrachuje. Nemajetná firma tak na jednej strane tento preddavok nedokáže uhradiť, jej štatutárnemu orgánu na strane druhej hrozia pomerne vysoké sankcie za nepodanie včasného návrhu na vyhlásenie konkurzu. Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu bez predošlej úhrady preddavku však podľa súčasného právneho stavu nie je možné.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 3 782 349,94 €

20 % hlasov
19 %
hlasov

Nezmysel č.2

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu aj pre zamestnancov vykonávajúcich bezrizikové práce

Od 1. 8. 2014 je každý zamestnávateľ, bez ohľadu na počet ľudí, ktorých zamestnáva, povinný zabezpečiť pre všetkých svojich zamestnancov tzv. pracovnú zdravotnú službu, teda odborné a poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu. Po novom sa táto povinnosť netýka len zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, ale aj zamestnancov zaradených do tzv. prvej a druhej kategórie prác - typicky administratívnych pracovníkov.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 19 893 396 €

19 % hlasov
18 %
hlasov

Nezmysel č.3

Prekážky v získaní licencie pre prevádzkovateľov autobusovej dopravy a taxislužieb, ktorí chcú poskytovať dopravu na území viacerých VÚC

V súčasnej dobe má každý z dotknutých VÚC možnosť neudeliť licenciu prevádzkovateľovi autobusovej dopravy alebo taxislužby, a to aj v prípade, ak by cez jeho územie hoci len „tranzitoval“. Zatiaľ čo dopravca túto licenciu od jedného VÚC získa, v inom VÚC mu licencia nemusí byť udelená. Takáto úprava bez racionálneho základu poskytuje neodôvodnenú výhodu etablovaným hráčom a novým podnikateľom bráni vo vstupe na trh. Výsledkom je nemožnosť zvýšenia konkurenčného prostredia v segmente verejnej dopravy, ktoré by mohlo mať pozitívny vplyv aj na spotrebiteľov.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 190 337,46 €

18 % hlasov
10 %
hlasov

Nezmysel č.4

Povinnosť e-shopov nahlasovať informačný systém Úradu na ochranu osobných údajov

Každý informačný systém, ktorý spracúva osobné údaje (napríklad meno, priezvisko a adresa zákazníka), musí byť oznámený Úradu na ochranu osobných údajov. Väčšina prevádzkovateľov e-shopov si tejto povinnosti nie je vôbec vedomá, opatrenie vytvára neprimeranú administratívnu záťaž a súčasne ani neprispieva k zvýšeniu ochrany osobných údajov dotknutých osôb.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 149 336,41 €

10 % hlasov
10 %
hlasov

Nezmysel č.5

Povinnosť podnikateľov zaplatiť zdravotné odvody z vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku

Pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti alebo zániku spoločnosti ako takej, vždy podliehajú vyrovnacie a likvidačné podiely spoločníkov zdravotným odvodom, nakoľko tieto podiely sa považujú za zárobkovú činnosť. Zdravotné odvody je potrebné odviesť aj vtedy, ak sú tieto podiely nižšie ako pôvodne vložené vklady do spoločnosti - spoločník alebo člen družstva tak na ich vyplatení de facto nič nezarobí.

10 % hlasov
7 %
hlasov

Nezmysel č.6

Povinnosť zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia do troch dní od skončenia pracovného pomeru zamestnanca

Pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca je zamestnávateľ povinný Sociálnej poisťovni predložiť evidenciu na účely sociálneho poistenia (evidenčný list) vzťahujúcu sa k tomuto zamestnancovi v mimoriadnej krátkej lehote - už troch dní od skončenia jeho pracovného pomeru. V prípade porušenia tejto povinnosti zamestnávateľovi hrozí pokuta až do výšky 16596,86 EUR. Súčasťou evidenčného listu sú tiež údaje, ktoré zamestnávateľ často krát získava až v súvislosti s výplatou miezd, ktorá môže byť podľa zákonníka práce uskutočnená aj v posledný deň kalendárneho mesiaca. Pokiaľ dôjde k ukončeniu pracovného pomeru ešte pred výplatou miezd, zamestnávateľ často nie je schopný vystaviť evidenčný list a odovzdať ho Sociálnej poisťovni v súčasnej "šibeničnej" lehote. Sociálna poisťovňa pritom uvedené podklady potrebuje okamžite iba v prípade, že po skončení pracovného pomeru rozhoduje o nároku zamestnanca na niektorý z dôchodkov.

7 % hlasov
7 %
hlasov

Nezmysel č.7

Nesúlad termínov na podávanie štatistických výkazov s termínmi podľa daňových zákonov

Štatistický úrad od vybraných podnikateľov vyžaduje štatistické výkazy produkčných odvetví ešte predtým, než podnikatelia potrebné údaje získajú v rámci plnenia povinností podľa zákona o DPH a zákona o účtovníctve.

7 % hlasov
6 %
hlasov

Nezmysel č.8

Duplicitné vypĺňanie údajov v elektronických podaniach na portáli finančnej správy

Daňovník sa do informačného systému finančnej správy (portál finančnej správy) prihlási pod svojím menom a heslom, prípadne cez zaručený elektronický podpis. Po prihlásení musí pri všeobecných podaniach (napríklad oznámenie, žiadosť a pod.) duplicitne zadávať údaje o sebe a svojej firme napriek tomu, že tieto informácie už v systéme zadané sú a pri iných typoch podaní (napr. daňových priznaniach) si ich systém automaticky načíta.

6 % hlasov
2 %
hlasov

Nezmysel č.9

Dodatočné daňové priznanie a neaktualizácia odvodov do Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa dodatočné daňové priznanie akceptuje, ale výšku odvodov upraví živnostníkovi až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní dodatočného daňového priznania. Daňový úrad aj zdravotná poisťovňa vrátia preplatok a upravia výšku preddavkov spätne, sociálna poisťovňa však nie.

2 % hlasov
1 %
hlasov

Nezmysel č.10

Nerovný prístup k možnosti elektronického doručovania dokumentov súvisiacich so mzdovou agendou

Zatiaľ čo zákonník práce zamestnávateľom umožňuje zasielanie výplatných pások tiež elektronickými prostriedkami, zákon o dani z príjmov pri iných typoch dokumentov elektronické doručovanie písomností neumožňuje.

1 % hlasov

Ocenenia

Byrokratický nezmysel roka bol v roku 2015 ocenený ako národný víťaz súťaže European enterprise promotion awards v kategórii “Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia”.

Vyhlasovateľ

Odborný garant

Odborný konzultant

Partneri