História
Byrokratického nezmyslu

celkový počet finalistov
120
vyriešených podnetov
31
čiastočne vyriešených podnetov
22
dočasne vyriešených podnetov
0
celkovo,
čiastočne alebo dočasne vyriešených
44%

Byrokratický
nezmysel roka 2013

Od apríla do júna 2013 mohli podnikatelia posielať svojich favoritov na ocenenie Byrokratický nezmysel roka 2013. Z týchto 57 nominantov organizátori vybrali desiatku tých, ktoré podnikateľom strpčujú život najviac alebo to boli, jednoducho, absurdity. On-line hlasovanie prebiehalo od 5. augusta do 17. októbra 2013 a zapjilo sa doň 933 respondentov z radov podnikateľov a odbornej verejnosti. Partnermi ZMPS boli Hospodárske noviny, časopis ZISK, Slovak Business Agency (Národná agentúra pre rozvoj MSP) a Republiková únia zamestnávateľov. Odborným garantom bolo Združenie podnikateľov Slovenska. 

36 %
hlasov

Nezmysel č.1

Neustále prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov v zdravotnej poisťovni

Povinnosť podnikateľov prihlasovať a odhlasovať zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru len na tie dni, ktoré u svojho zamestnávateľa reálne pracujú. Ide o neprimeranú administratívnu záťaž, zákon je v tejto súvislosti nejednoznačný.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 7 130 012,16 €

36 % hlasov
21 %
hlasov

Nezmysel č.2

Povinnosť vykonávať pravidelné revízie počítačov a iných elektrických zariadení

Každý prevádzkovateľ elektrického zariadenia je povinný vykonávať periodické revízie elektrických zariadení. Príkladom sú tiež IT spoločnosti, kde pracovníci využívajú pri práci notebook (elektrické zariadenie). Súčasná právna úprava u týchto elektrických zariadení stanovuje povinnosť vykonať predpísanú kontrolu každých 6 mesiacov a revíziu každých 24 mesiacov.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 11 774,15 €

21 % hlasov
14 %
hlasov

Nezmysel č.3

Zavedenie nového tlačiva pre účely platenia poistného Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni

Tlačivo na účely platenia sociálneho a zdravotného poistenia obsahuje nové informácie, ktoré súvisia s novými zdaniteľnými plneniami. Zavedenie nových daňových povinností tak so sebou prinieslo aj nové administratívne zaťaženie.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 148 541,92 €

14 % hlasov
11 %
hlasov

Nezmysel č.4

Povinnosť vypracovať výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na sociálnu politiku

Podnikateľ je povinný v prípade žiadosti Štatistického úradu Slovenskej republiky poskytnúť prostredníctvom vyše 200-položkového dotazníku podrobné údaje ohľadom detailov pracovných podmienok, ktoré pre svojich zamestnancov vytvára, ako aj podrobností o sociálnych benefitoch, ktoré zamestnancom poskytuje.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 44 429,15 €

11 % hlasov
7 %
hlasov

Nezmysel č.5

Povinnosť každoročného hlásenia bankám, či má podnikateľ povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom

Podnikateľ má povinnosť najneskôr do 15 dní po skončení účtovného obdobia, za ktoré zostavuje účtovnú závierku, doručiť banke alebo pobočke zahraničnej banky písomné oznámenie, že nemusí mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 1 021 845,61 €

7 % hlasov
3 %
hlasov

Nezmysel č.6

Nesúlad v termínoch na splnenie povinnosti voči Štatistickému úradu

Štatistický úrad od vybraných podnikateľov vyžaduje štatistické výkazy produkčných odvetví ešte predtým, než podnikatelia potrebné údaje získajú v rámci plnenia povinností podľa zákona o DPH a zákona o účtovníctve.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 768 169,87 €

3 % hlasov
2 %
hlasov

Nezmysel č.7

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu

Povinnosť zabezpečiť súhlas správcu dane pri prevode obchodného podielu nielen pre nadobúdateľa, ale aj prevodcu. Táto povinnosť predlžuje čas potrebný na prevod obchodného podielu a vytvára priame administratívne zaťaženie, ktoré v minulosti neexistovalo.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 210 944,84 €

2 % hlasov
2 %
hlasov

Nezmysel č.8

Povinnosť podnikateľov disponovať technickým preukazov už v čase žiadosti o povolenie na podnikanie v autodoprave

Povinnosť podnikateľa predložiť pri vzniku obchodnej spoločnosti povolenie okresného úradu na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy, ktoré možno získať len pri existujúcej spoločnosti. Ak podnikateľ zakladá obchodnú spoločnosť na podnikanie s vozidlami nad 3,5 tony, okresný úrad pri vydaní povolenia vyžaduje tiež technický preukaz auta. Vlastníctvo vozidla spoločnosti, ktorá ešte nevznikla, však nie je možné preukázať.

2 % hlasov
2 %
hlasov

Nezmysel č.9

Registrácia na colnom úrade

Povinnosť podnikateľov predložiť Colnému úradu niekoľko vyhlásení pri nákupe oleja v nádobe väčšej ako 210 litrov (aj keď je v 1000 litrovej nádobe je olej o 40 % lacnejší).

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 9 120,60 €

2 % hlasov
1 %
hlasov

Nezmysel č.10

Dodatočné daňové priznanie a neupravenie výšky odvodov do Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa dodatočné daňové priznanie akceptuje, ale výšku odvodov upraví živnostníkovi až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní dodatočného daňového priznania. Daňový úrad aj zdravotná poisťovňa vrátia preplatok a upravia výšku preddavkov spätne.

Odhadovaná administratívna a finančná záťaž: 44 425,15 €

1 % hlasov

Ocenenia

Byrokratický nezmysel roka bol v roku 2015 ocenený ako národný víťaz súťaže European enterprise promotion awards v kategórii “Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia”.

Vyhlasovateľ

Odborný garant

Odborný konzultant

Partneri