História
Byrokratického nezmyslu

celkový počet finalistov
120
vyriešených podnetov
31
čiastočne vyriešených podnetov
22
dočasne vyriešených podnetov
0
celkovo,
čiastočne alebo dočasne vyriešených
44%

Byrokratický
nezmysel roka 2012

Prvý ročník Byrokratického nezmyslu na Slovensku vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska spolu s partnermi v apríli 2012. Do júna navrhli  podnikatelia 52 kandidátov na Byrokratický nezmysel 2012. Z nich organizátori vybrali desať takých, ktoré otravujú značnú skupinu podnikateľov alebo sú absurdné. O týchto desiatich prebiehalo od 23. júla do 30. septembra on-line hlasovanie. V prvom ročníku hlasovalo 1465 respondentov a partnermi ZMPS boli Hospodárske noviny, časopis ZISK. Odborným garantom bolo Združenie podnikateľov Slovenska.

53 %
hlasov

Nezmysel č.1

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať pravidelné školenia referentských vodičov

Zamestnávateľ je povinný aspoň jedenkrát za dva roky zabezpečiť školenie z oblasti dopravných predpisov ako i následné preskúšanie u tých zamestnancov, ktorí pri práci používajú motorové vozidlo. Táto povinnosť sa nevzťahuje len na podnikateľov zamestnávajúcich vodičov z povolania, ale aj takých, ktorých zamestnanci môžu služobné vozidlo využiť napríklad len jedenkrát do roka.

53 % hlasov
13 %
hlasov

Nezmysel č.2

Povinnosť podnikateľa predkladať výpis z obchodného registra

Podnikatelia sú povinní predkladať výpis z OR pri rôznych úkonoch - napr. pri registrácii na daň z príjmov (správcovi dane); zmene majiteľa nákladného vozidla alebo ukončení leasingu (Polícii SR); registrácii zamestnávateľa v Sociálnej poisťovni (Sociálnej poisťovni). Predkladanie výpisu z OR, ktorý je verejne dostupný, pre podnikateľov predstavuje neopodstatnenú a nadmernú administratívnu záťaž.

13 % hlasov
11 %
hlasov

Nezmysel č.3

Povinnosť podnikateľa uhradiť poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami ropy

Podnikateľ je povinný uhradiť Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami ropy aj pri dovoze malého množstva ropného výrobku, akým je palivo do lámp či tekutá náplň do zapaľovačov.

11 % hlasov
7 %
hlasov

Nezmysel č.4

Nespolupráca úradov pri žiadosti o odklad termínu na podanie daňového priznania

Ak podnikateľ požiada o odklad termínu na podanie daňového priznania, tak tento odklad treba nahlásiť duplicitne okrem daňového úradu aj zdravotnej poisťovni.

7 % hlasov
5 %
hlasov

Nezmysel č.5

Povinnosť podnikateľa predkladať Štatistickému úradu SR štatistiky o využití nákladných vozidiel

Vybraní podnikatelia majú povinnosť odovzdávať Štatistickému úradu SR štatistiky (výkaz jázd, prepravovaná tonáž, počet zastávok počas jazdy, spotreba PHM atď.) o využití svojich nákladných vozidiel, aj keď preprava nie je ich hlavná činnosť a pre svoju vlastnú potrebu tieto údaje nesledujú.

5 % hlasov
3 %
hlasov

Nezmysel č.6

Povinnosť podnikateľa vypracovať tzv. program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

Povinnosť ekonomických poradcov, účtovníkov, advokátov a ďalších z pomerne širokej skupiny osôb, vypracovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

3 % hlasov
2 %
hlasov

Nezmysel č.7

Povinnosť duplicitne predkladať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň

Podnikatelia majú povinnosť mesačne predkladať správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse. V minulosti mali podnikatelia rovnakú povinnosť vždy štvrťročne. Údaje uvádzané v prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň sa správcovi dane nahlasujú tiež ročne, čím dochádza k zbytočnej duplicite.

2 % hlasov
2 %
hlasov

Nezmysel č.8

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje bezpečnostnú agentúru, zamestnávať len osoby bez zdravotného postihnutia

Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti bezpečnostným agentúram ukladá povinnosť zamestnávať iba zdravotne spôsobilé osoby, zákon o službách zamestnanosti bezpečnostným agentúram s viac ako 20 zamestnancami na druhej strane ukladá povinnosť zamestnávať tiež zdravotne postihnuté osoby. Pokiaľ zdravotne postihnutú osobu bezpečnostná agentúra s viac ako 20 zamestnancami nezamestná, má povinnosť odviesť povinný odvod na zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov.

2 % hlasov
1 %
hlasov

Nezmysel č.9

Rozdiel vo výške poplatkov spojených s vyhotovením kópie listiny

Rôzne subjekty štátnej správy účtujú za rovnaký úkon správny poplatok v rozdielnej výške, napr. správny poplatok za vyhotovenie kópie listiny účtuje obchodný register poplatok vo výške 0,33 € a daňový úrad 1,50 €.

1 % hlasov
1 %
hlasov

Nezmysel č.10

Nesúlad termínov na splnenie povinností voči Štatistickému úradu

Štatistický úrad od vybraných podnikateľov vyžaduje štatistické výkazy produkčných odvetví ešte predtým, než podnikatelia potrebné údaje získajú v rámci plnenia povinností podľa zákona o DPH a zákona o účtovníctve.

1 % hlasov

Ocenenia

Byrokratický nezmysel roka bol v roku 2015 ocenený ako národný víťaz súťaže European enterprise promotion awards v kategórii “Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia”.

Vyhlasovateľ

Odborný garant

Odborný konzultant

Partneri