Hľadáme Byrokratický nezmysel roka 2019

Podnikáte a nebaví vás behať po úradoch kvôli zbytočným pečiatkam? Prekáža vám absurdnosť niektorých povinností? Zmeňme to spolu! Pomôžeme vám.

Chcem hlasovať
860
hlasov
12
dní
do konca
hlasovania

Dajte hlas
najnezmyselnejšiemu opatreniu

Hlasujte za byrokratické absurdity a pomôžte nám upozorniť na ne s cieľom ich odstránenia.

Zbytočné podpisy na dokladoch bránia digitalizácii

Podľa aktuálnej definície zákona o účtovníctve je na každom účtovnom doklade potrebné uvádzať podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad, aj osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a tiež označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje. Toto má za následok, že mnohé malé firmy neprechádzajú na elektronické účtovníctvo a elektronické uchovávanie účtovných dokladov, keďže nevedia toto zabezpečiť inak, než vytlačením dokladu, nalepením tzv. predkontačného lístka a ručným podpísaním.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
268hlasov

Dvojaký meter RTVS pri koncesionárskych poplatkoch zamestnávateľov

Pri zvýšení počtu zamestnancov RTVS na základe dát zo Sociálnej poisťovne automaticky zvyšuje podnikateľovi platbu za koncesionárske poplatky. V prípade, ak sa počet zamestnancov znižuje, už RTVS nepostupuje automaticky a čaká na impulz od zamestnávateľa, automaticky platbu nezníži.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
33hlasov

Ak reštaurácia použije na prípravu jedla mäso od dodávateľov z rôznych krajín, nevie dodržať zákon

Niektoré reštaurácie objednávajú mäso od obchodníkov, ktorí im garantujú dodanie v čase, mieste a kvalite a neriešia pôvod. Ak príde mäso je od rôznych výrobcov (niekedy aj rôznych krajín) a reštaurácia z neho v daný deň varí pokrmy. Použije teda mix mäsa a nevie uviesť pôvod.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
24hlasov

Zodpovednosť zamestnávateľa za duplicitné využitie príspevku na rekreáciu

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Ak má zamestnanec viac pracovných pomerov (napr. jeden plný úväzok + druhý polovičný alebo iné kombinácie) a využije rekreačné poukazy u oboch, tak za porušenia zákona zodpovedá zamestnávateľ, aj keď nemal nijakú možnosť si danú skutočnosť overiť.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
79hlasov

Povinnosť zamestnávateľov oznamovať voľné pracovné miesta

Zbytočná byrokratická záťaž pre všetky skupiny podnikateľov, dokonca pod hrozbou sankcií. Podnikateľ by sa mal iniciatívne snažiť, aby našiel vhodnú formu, akou má propagovať voľné pracovné miesto, keďže len tak si zabezpečí dostatok vhodných kandidátov. Štát by mu nemal prikazovať, aby použil určitú platformu. Ide o podobne absurdnú situáciu, ako keby štát prikazoval podnikateľom, akou formou majú propagovať svoje produkty.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
100hlasov

Podľa Zákonníka práce sa 16,5 rovná 16

Od zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú ľudí vo viaczmennej prevádzke, sa očakáva zázrak. Má spočívať v tom, že do 16-hodinového časového úseku vtesnajú 16,5 hodiny. Problém sa týka stanovenia začiatku a konca zmien pri dvojzmennej prevádzke. Podľa paragrafu 85 Zákonníka práce má pracovný čas v dvojzmennej prevádzke „najviac 38 a trištvrte hodiny týždenne“. V paragrafe 90 sa však uvádza, že „ranná zmena sa nesmie v zásade začínať pred šiestou hodinou, odpoludňajšia zmena sa nesmie v zásade končiť po 22. hodine“. Ak je týždenný pracovný čas 38 a trištvrte hodiny, potom prvá zmena trvá sedem a trištvrte hodiny za deň plus 30 minút prestávka. Spolu to je 8 hodín a 15 minút. Teda dve zmeny trvajú spolu 16 hodín a 30 minút. A tu vzniká rozpor, pretože nie je možné vtesnať 16 hodín a 30 minút do rozmedzia medzi šiestou hodinou ráno a dvadsiatou druhou hodinou večer.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
43hlasov

Romány do parlamentnej či vedeckej knižnice

Všetci slovenskí vydavatelia majú po vydaní knihy povinnosť zasielať na vlastné náklady tzv. "povinné výtlačky" do niekoľkých knižníc na Slovensku, inak im hrozí pokuta viac ako 3000 €. Dôvodom je uchovanie hodnôt národného kultúrneho dedičstva. Konzervačnú funkciu u nás plní také množstvo knižníc, aké takmer nikde vo svete. Sú medzi nimi inštitúcie ako Centrum vedecko-technických informácií SR, Štátna vedecká knižnica či Parlamentná knižnica NR SR. Do týchto knižníc musia vydavatelia povinne zasielať aj publikácie, ktoré s ich zameraním nemajú nič spoločné. V Parlamentnej knižnici tak napríklad podľa zákona majú ročne končiť stovky románov pre ženy či erotická literatúra, knihy pre deti, alebo knihy o mafii.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
162hlasov

Predkladanie zbytočných potvrdení aj po prijatí zákona proti byrokracii

Aj po zavedení tzv. zákona proti byrokracii na Slovensku stále existujú zákony, ktoré od podnikateľov vyžadujú množstvo zbytočných potvrdení. Príkladom je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý od podnikateľov žiadajúcich o dotáciu vyžaduje, aby ministerstvu predložili (okrem iného) potvrdenie daňového úradu a Sociálnej poisťovne o nedoplatkoch, potvrdenie konkurzného súdu, že žiadateľ nie je v konkurze či potvrdenie inšpektorátu práce, že žiadateľ sa nedopustil porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
48hlasov

Podnikateľ musí umožniť vodiacemu psovi vstup do prevádzky, aj keď nie je vycvičený

Vodiaci pes má výnimku na vstup do prevádzok (napr. mäsiarstiev) či dopravných prostriedkov (napr. lietadiel), no žiaden zákon nepredpisuje skontrolovať jeho dostatočný výcvik a spôsobilosť. Na preukázanie stačí potvrdenie od hociktorého cvičiteľa, ktorý má voľnú živnosť, že pes je dobre vycvičený. Navyše na takto "vycvičeného" psa možno získať dotáciu 7303 €.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
18hlasov

Premlčaný dlh voči Sociálnej poisťovni zostáva navždy dlhom

Sociálna poisťovňa niekedy vyrubuje poistné a penále aj za obdobia, ktoré presahujú premlčaciu dobu. V prípade, ak si dlžník úspešne uplatní námietku premlčania, Sociálna poisťovňa námietku právoplatne uzná a konanie o predpísaní poistného (príp. penále) zastaví. Napriek tomu je dlžník naďalej evidovaný v zozname dlžníkov a Sociálna poisťovňa odmieta premlčaný dlh odpísať a dochádza k absurdnej situácii. Zároveň Sociálna poisťovňa uplatňuje dvojaký meter na úroky z omeškania. Ak pri kontrole Sociálna poisťovňa zistí nedoplatky na poistnom, tak vyrubuje úroky z omeškania až do dátumu ich úhrady. Na druhej strane, ak má zamestnávateľ preplatky, ktoré v rámci tejto kontroly Sociálna poisťovňa oznámi, tieto neúročia. Daňové úrady uplatňujú v podobných prípadoch férovejší prístup.

Už ste hlasovali
Odoslať hlas
85hlasov

Povedali o nás

Ján Solík

predseda Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Napriek viacerým systémovým zmenám, žiaľ, zatiaľ nevidíme zásadné zlepšenie v kvalite prijímanej legislatívy. Každý tretí podnikateľ hovorí, že nedokáže podnikať bez porušovania zákonov. Dôvodom je najmä ich množstvo a časté zmeny.

Ján Oravec

prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Vďaka predchádzajúcim ročníkom projektu sa podarilo zmeniť niekoľko nezmyslov, ktoré podnikatelia a hlasujúca verejnosť nominovali do prvej desiatky. Podnikateľské prostredie to síce systémovo z biedy nevytrhne, ale význam má každé jedno zlepšenie.

Martin Hošták

tajomník Republikovej únie zamestnávateľov

Administratívne náklady pri podnikaní predstavujú až 4% HDP krajiny, čo už len v podmienkach Slovenska je závratných viac než 3 miliardy EUR. Preto každá úspora plynúca z odstráneného byrokratického nezmyslu sa môže premeniť na rozvoj, investovanie do inovácií, zamestnancov, či vzdelávania.

Marián Letovanec

Slovak Business Agency

Lepšia regulácia predstavuje pre Slovensko nielen výzvu, ale aj nevyhnutnosť. Existuje množstvo nezmyselných obmedzení a prekážok, na ktoré upozorňuje aj táto anketa. Vzniknuté náklady vyplývajúce z regulácií aj tak v konečnom dôsledku znášajú spotrebitelia a daňovníci. Snaha o regulačnú reformu nie je boj s veternými mlynmi, ale zápas o zdravý rozum.

Ján Oravec

prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Každý rok naši podnikatelia zápasia s množstvom administratívy, ktorá ich brzdí nielen v podnikaní, ktoré už majú zabehnuté, ale zisťujeme, že existujú aj byrokratické nezmysly, ktoré bránia ľuďom vôbec začať podnikať. Preto veríme, že táto anketa prinesie svoje ovocie a kompetentné úrady a ministerstvá, začnú vo veciach konať.

Ocenenia

Byrokratický nezmysel roka bol v roku 2015 ocenený ako národný víťaz súťaže European enterprise promotion awards v kategórii “Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia”.

Vyhlasovateľ

Odborný garant

Odborný konzultant

Partneri