Hľadáme Byrokratický nezmysel roka 2018

Podnikáte a nebaví vás behať po úradoch kvôli zbytočným pečiatkam? Prekáža vám absurdnosť niektorých povinností? Zmeňme to spolu! Pomôžeme vám.

Výsledky hlasovania
1919
hlasov
0
dní
do konca
hlasovania

Poznáme Byrokratický nezmysel
roka 2018

Výsledky siedmeho ročníka ankety.

25 %
hlasov

Nezmysel č.1

Zvieratá nesmú vstupovať do kaviarní

Do reštaurácie alebo kaviarne si so sebou domáceho miláčika vziať nemôžete. A to aj v prípade, ak majiteľ podniku vstup zvieratám do prevádzky povoľuje. Hygiena za zviera v gastropodniku udeľuje pokuty a neexistuje legálna možnosť, ako mať napríklad kaviareň pre psíčkarov.

16 %
hlasov

Nezmysel č.2

Povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaním s ním

Každá právnická osoba má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi. Táto povinnosť sa týka odpadu vo všeobecnosti, nielen nebezpečného odpadu alebo veľkého množstva odpadu. Znamená to, že podnikateľ by mal evidovať každý kus odpadu, napr. aj obaly z kancelárskych potrieb.

14 %
hlasov

Nezmysel č.3

Absurdná byrokracia pri kontrolách Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa požaduje pred začatím kontroly od zamestnávateľa aj také doklady, ktoré si vie vyhľadať sama alebo sú nepotrebné. Napríklad žiadané kópie rozhodnutí o priznaní starobného, predčasného starobného, výsluhového alebo invalidného dôchodku vydáva samotná Sociálna poisťovňa, čiže by ich mala mať sama k dispozícii. Žiada aj zápisy z valného zhromaždenia, ktoré majú relevanciu dokladovať iba v prípade, ak ide o zmenu odmeňovania napr. štatutárov alebo konateľov. V prípade kontroly sú tieto zápisy neopodstatnené. Navyše po skončení kontroly a po prijatí opatrení zamestnávateľ musí vypracovať písomnú správu o splnení opatrení a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. Takáto povinnosť neexistuje pri žiadnej inej inštitúcii a za jej nevypracovanie hrozí ďalšia kontrola.

13 %
hlasov

Nezmysel č.4

Zákaz používať suroviny od drobných pestovateľov (farmárov) na podnikanie

Suroviny zakúpené od drobných poskytovateľov na výrobu vlastných produktov možno použiť iba na predaj výrobkov vo vlastnom zariadení a tieto nemôžu byt predávané iným firmám. Čiže ak má o váš produkt vyrobený aj z domácich surovín pre jeho jedinečnosť záujem iná firma (napr. koláče do cukrárne), nemôžete jej ich predať.

6 %
hlasov

Nezmysel č.5

Zamestnávateľ musí so zamestnancom pred tým, ako mu poskytne firemné vozidlo, absolvovať skúšobnú jazdu a oboznámiť ho s manuálom na obsluhu vozidla

Zamestnávateľovi sa určuje povinnosť "vykonať u vodičov, pred pridelením vozidla alebo pred ich preradením na iný druh a typový rad vozidiel, ich oboznámenie s týmito vozidlami (skúšobnou jazdou, praktickým oboznámením s návodom výrobcu na obsluhu vozidla a pod.)"; uvedené sa vzťahuje na všetkých zamestnávateľov, ktorých zamestnanci používajú firemné motorové vozidlo zamestnávateľa, teda aj na tzv. neprofesionálnych vodičov. V predmetnej problematike si navyše odporuje usmernenie Ministerstvo práce vs. stanovisko Národného inšpektorátu práce.

6 %
hlasov

Nezmysel č.6

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky aj za zamestnanca na materskej / rodičovskej dovolenke

Problematických aspektov pri koncesionárskych poplatkoch platených zamestnávateľmi je viac - duplicitná platba (keďže koncesionárske poplatky platia už fyzické osoby), platenie za TV a rozhlas firmami v závislosti od počtu zamestnancov či odlišné výklady RTVS a Ministerstva kultúry, koho vlastne do počtu zamestnancov počítať. Ďalším nezmyselným aspektom je, že do počtu zamestnancov, ktorý rozhoduje o tom, či podnikateľ má/nemá povinnosť platiť koncesionárske poplatky, sa podľa RTVS okrem "dohodárov" započítavajú aj zamestnanci na materskej a rodičovskej dovolenke.

6 %
hlasov

Nezmysel č.7

Duplicitná registrácia majiteľov firiem ako konečných užívateľov výhod

Povinnosť registrácie konečných užívateľov výhod, napríklad spoločníkov s.r.o., tichých spoločníkov alebo členov vrcholového manažmentu, dnes duplicitne upravujú dva právne predpisy. Jedným z nich je zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý vyžaduje zápis konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora iba u vybraných podnikateľoch, napr. v súvislosti s čerpaním dotácií alebo uchádzaním sa o verejné zákazky, a druhým je zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý vyžaduje, aby každá firma zapísala konečného užívateľa výhod do neverejnej časti obchodného registra.

5 %
hlasov

Nezmysel č.8

Povinnosť e-shopu vrátiť peniaze kupujúcemu, ak pošle potvrdenie, že podal tovar na poštovú prepravu

V prípade nákupu cez internet má spotrebiteľ právo na vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Pri odstúpení od zmluvy musí byť zákazníkovi vrátená celá kúpna suma bez ohľadu na stav, v akom tovar vráti. Súčasne má spotrebiteľ právo na vrátenie peňazí, ak pošle predávajúcemu potvrdenie, že podal tovar na poštovú prepravu. Na základe týchto skutočností sa môže stať, že predávajúci musí vrátiť peniaze za tovar, aj keď nevie, v akom stave mu príde vrátený.

5 %
hlasov

Nezmysel č.9

Duplicitná povinnosť podnikateľov nahlásiť daňovému úradu nový bankový účet

V prípade založenia nového bankového účtu, má podnikateľ povinnosť nahlásiť túto skutočnosť daňovému úradu do 30 dní (ak si túto povinnosť nesplní, hrozí mu pokuta). Rovnakú povinnosť, nahlásiť daňovému úradu tú istú skutočnosť, a to do 10 dní od založenia účtu, má aj banka. V tomto prípade ide o duplicitu v nahlasovaní, ktorá zbytočne zaťažuje podnikateľov.

4 %
hlasov

Nezmysel č.10

Nemožnosť zamestnať mladistvého brigádnika

Mladiství vo veku 15 rokov nemôžu legálne pracovať. Zákon totiž stanovuje, že zamestnávateľ môže mladistvého zamestnať len v prípade, ak skončil povinnú školskú dochádzku. Tá trvá desať rokov, čiže vo väčšine prípadov končí až prvým ročníkom na strednej škole. Letná brigáda medzi prestupom zo základnej na strednú školu je tak pre mladistvého neprístupná.

Povedali o nás

Ján Oravec

prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Vďaka predchádzajúcim ročníkom projektu sa podarilo zmeniť niekoľko nezmyslov, ktoré podnikatelia a hlasujúca verejnosť nominovali do prvej desiatky. Podnikateľské prostredie to síce systémovo z biedy nevytrhne, ale význam má každé jedno zlepšenie.

Martin Hošták

tajomník Republikovej únie zamestnávateľov

Administratívne náklady pri podnikaní predstavujú až 4% HDP krajiny, čo už len v podmienkach Slovenska je závratných viac než 3 miliardy EUR. Preto každá úspora plynúca z odstráneného byrokratického nezmyslu sa môže premeniť na rozvoj, investovanie do inovácií, zamestnancov, či vzdelávania.

Ján Oravec

prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Každý rok naši podnikatelia zápasia s množstvom administratívy, ktorá ich brzdí nielen v podnikaní, ktoré už majú zabehnuté, ale zisťujeme, že existujú aj byrokratické nezmysly, ktoré bránia ľuďom vôbec začať podnikať. Preto veríme, že táto anketa prinesie svoje ovocie a kompetentné úrady a ministerstvá, začnú vo veciach konať.

Marián Letovanec

Slovak Business Agency

Lepšia regulácia predstavuje pre Slovensko nielen výzvu, ale aj nevyhnutnosť. Existuje množstvo nezmyselných obmedzení a prekážok, na ktoré upozorňuje aj táto anketa. Vzniknuté náklady vyplývajúce z regulácií aj tak v konečnom dôsledku znášajú spotrebitelia a daňovníci. Snaha o regulačnú reformu nie je boj s veternými mlynmi, ale zápas o zdravý rozum.

Ocenenia

Byrokratický nezmysel roka bol v roku 2015 ocenený ako národný víťaz súťaže European enterprise promotion awards v kategórii “Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia”.

Vyhlasovateľ

Odborný garant

Odborný konzultant

Partneri